top of page

Gebruikersovereenkomst


Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door DIPLA. De gebruiker van DIPLA wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst en de overeenkomst tussen de abonnementshouder en Profisi bv waar de gebruiker lid van is.

Profisi bv behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. 

Aansprakelijkheid
Profisi bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Profisi bv zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen in DIPLA geven geen recht op een financiële compensatie. Profici bv is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Profisi bv biedt DIPLA uitdrukkelijk aan "zoals het is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Profisi bv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Profisi bv is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Profisi bv oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Profisi bv de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Profisi bv en de eigenaars van deze sites.

De informatie in DIPLA wordt periodiek gewijzigd. Profisi bv behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Intellectuele eigendom en copyright
De meeste inhoudelijke data in DIPLA is eigendom van een abonnementshouder. DIPLA is enkel een tool om deze data te verzamelen, stockeren en verwerken. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat  verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van Profisi bv en/of van de abonnementshouders waar u gebruiker van bent. Niets van DIPLA  mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profisi bv en/of de abonnementshouders. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de site in een databank is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Overeenkomst met de abonnementshouder.
De gebruiker krijgt toegang tot DIPLA via een abonnementshouder van DIPLA.
Alle abonnementshouders hebben een Overeenkomst met Profisi bv voor het gebruik van DIPLA.
De gebruiker is aan alle voorwaarden gehouden die zijn opgenomen in de deze overeenkomst. 

Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

bottom of page