top of page

Algemene gebruiksovereenkomst voor DIPLA

Inleiding

We hebben de nieuwe GDPR wetgeving, die ingaat op 25 mei,  aangegrepen om een aantal wettelijke bepalingen op punt te stellen en de gebruikers en de organisatie administrators meer inzicht te geven in hun gebruik van DIPLA.

De onderstaande Overeenkomst is tussen de uw organisatie die de Abonnementsnemer is en Profisi dat de abonnementsverantwoordelijke is.

GDPR conform

De verwerkingsovereenkomst tussen de verwerker (Profisi) en de verwerkingsverantwoordelijke (uw organisatie) volgens de nieuwe GDPR wetgeving is hierin verwerkt. Kijk hiervoor vooral naar artikel 12.

Wie aanvaardt de overeenkomst?
Enkel de organisatie administrators van Abonnementsnemer zal deze overeenkomst kunnen aanvaarden. Als er meerdere organisaties administrators binnen één organisatie zijn krijgen deze allemaal een melding om de voorwaarden te aanvaarden. Als één van deze organisatie administrators de overeenkomst aanvaardt zal dat geregistreerd worden. Op dat moment krijgen de anderen de melding niet meer. Deze gebruiker is vervolgens ook de contactpersoon van deze organisatie voor Profisi. 
Deze contactpersoon kan steeds veranderd worden door iedere organisatie administrators van Abonnementsnemer.

Profisi maakt voor iedere nieuwe klant enkel een organisatie administrators aan. Deze kan dan andere gebruikers zelfstandig toevoegen.

Aanvaarding Overeenkomst
Lees eerst de voorwaarden zorgvuldig door.
Om van DIPLA gebruik te maken, dient minstens één  organisatie administrator met de overeenkomst akkoord te gaan. Alle andere gebruikers van de Abonnementsnemer krijgen de melding dat de overeenkomst nog niet is goedgekeurd tot deze is goedgekeurd. 
U dient ten behoeve van uw administratie uw eigen exemplaar van de overeenkomst uit te draaien of te bewaren.

Wijziging Voorwaarden
Het is Profisi toegestaan om de overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht, regulatoire wijzigingen, of wijzigingen in de functionaliteit die door DIPLA wordt aangeboden te effectueren. Bij wijziging van de Overeenkomst zullen de organisatie administrators van de Abonnementsnemer op de hoogte gebracht worden bij inloggen op DIPLA. De gewijzigde versie van de overeenkomst (de “Gewijzigde Voorwaarden”) zal beschikbaar worden gemaakt binnen DIPLA (voor enige gewijzigde aanvullende overeenkomst). Indien u niet akkoord gaat met de Gewijzigde overeenkomst, dan dient u het gebruik van DIPLA te staken. 
De Overeenkomst vormt een bindend contract tussen u en Profisi met betrekking tot uw gebruik van DIPLA.

Laatst aangepast op 14 mei 2018

TUSSEN DE PARTIJEN:

Profisi BV, vennootschap naar Belgisch recht,
met maatschappelijke zetel te Voortstraat 2, 3560 Lummen,
en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0505695147,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dirk Ulenaers, Bestuurder.

hierna de “Abonnementverstrekker”;
en
U
hierna de “Abonnementnemer”.

De Abonnementverstrekker en de Abonnementnemer hierna elk afzonderlijk de “Partij” en gezamenlijk de “Partijen” genoemd.


WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:

 

 1. De Abonnementverstrekker is de eigenaar van DIPLA;

 

 1. De Abonnementverstrekker wenst DIPLA in abonnement te geven aan de Abonnementnemer

 

 1. De Abonnementnemer wenst het abonnement DIPLA te bekomen voor intern gebruik, en wenst een Abonnement-Overeenkomst te sluiten met de Abonnementverstrekker

 

 1. De Abonnementverstrekker is de eigenaar van DIPLA en wenst Abonnementen te verlenen.

 

 1. De Partijen wensen middels huidige Overeenkomst de voorwaarden vast te leggen.
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1  Definities

Voor deze Overeenkomst zullen de onderstaande begrippen de betekenis hebben, zoals ernaast uiteengezet:

Abonnement:    de rechten, als gedefinieerd in artikel 2 van deze Overeenkomst.

Bestelbon:    Het afzonderlijk, door de Abonnementnemer ondertekend document dat de prijs en het type Abonnement van DIPLA vermeldt en verwijst naar deze Overeenkomst

Derden:    Iedere persoon, die niet als contractspartij bij deze Overeenkomst is betrokken

DIPLA:    een online software platform om onderhoudsdiensten digitaal te organiseren

Documentatie:    alle gebruikershandleidingen, technische handleidingen en ander materiaal dat door de Abonnementverstrekker beschikbaar wordt gesteld aan de Abonnementnemer, gedrukt, elektronisch of elke andere vorm, en die een beschrijving inhouden van de installatie, de werking, het gebruik, of de technische specificaties van DIPLA.

Geautoriseerde Gebruiker:    de werknemers of ondergeschikten van de Abonnementnemer zoals uiteengezet in die gemachtigd zijn om het Abonnement te gebruiken, voor professionele doeleinden in uitvoering van hun taken voor de Abonnementnemer.

Intellectuele Eigendomsrechten:    
omvat alle:

 • Handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, huisstijlen, logo’s, bedrijfsnamen, domeinnamen, samen met de good-will die daarmee verband houdt;

 • patenten, patent aanvragen en ontdekkingen (al dan niet patenteerbaar)

 • Copyrights en auteursrechtelijk beschermde werken (met inbegrip van computerprogramma’s), data rechten en databankrechten;

 • Zakengeheimen, knowhow en andere vertrouwelijke informatie;

 • Alle andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, met inbegrip van alle aanvragen voor registratie, hernieuwingen, verlengingen van zulke rechten en alle gelijkaardige of vergelijkbare rechten of vormen van bescherming die worden geboden door het toepasselijk recht, regelgeving of verordeningen in eender welke staat in de wereld.


Knowhow:     alle technische kennis en informatie, al dan niet gepatenteerd, waarover de Abonnementverstrekker beschikt en bedoeld is voor product ontwerp, onderzoek, fabricage en productie, technologie en assemblage methoden en kwaliteitscontrole op basis van normen, beschreven door de Abonnementverstrekker die betrekking hebben op DIPLA en beschikbaar zijn voor de Abonnementnemer, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.

Nieuwe Versie:    elke nieuwe versie van DIPLA die de Abonnementverstrekker kan introduceren en die wordt erkend als een onderscheiden, nieuwe versie van de DIPLA en die de Abonnementverstrekker ter beschikking kan stellen aan de Abonnementnemer tegen betaling van een meerprijs en die het voorwerp zal uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst tussen de Partijen.

Onderhoudsupdates:    elke update van DIPLA die de Abonnementverstrekker aan de Abonnementnemer ter beschikking kan stellen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en die, onder andere, een oplossing biedt voor fouten, verbeteringen of andere wijzigingen aanbrengt aan het gebruik, de functionaliteit, compatibiliteit, geschiktheid, prestatie, efficiëntie of kwaliteit van DIPLA, maar die geen Nieuwe Versie is.

Open Source Componenten:
   elke open-source, freeware, shareware of andere software met gelijkaardige licentie- of distributiemodellen waardoor het onderworpen is aan een licentieovereenkomst of andere afdwingbare eisen of beperkingen van toepassing op DIPLA.

Toegangscode:    de code die de Abonnementverstrekker aan de Abonnementnemer bezorgt, waardoor de Geautoriseerde Gebruiker toegang verkrijgt tot DIPLA.

Toegestaan Gebruik:    de toegang tot DIPLA door een Geautoriseerd Gebruiker voor rekening van de Abonnementnemer in de uitoefening van haar interne bedrijfsvoering.    

Vertegenwoordigers:    de wettelijke opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, directieleden, partners, aandeelhouders, agenten, advocaten en/of adviseurs van een Partij.

Vertrouwelijke Informatie:    alle niet publieke of bedrijfseigen informatie die als confidentieel wordt behandeld door een Partij, met inbegrip van:

 • Informatie met betrekking tot verleden, huidige en toekomstige zakenrelaties, inclusief financiën, producten, diensten, organisatiestructuur, interne zaken, vooruitzichten en verkoopcijfers;

 • Niet-gepatenteerde uitvindingen, methodes en ontdekkingen, zakengeheimen, Knowhow en andere vertrouwelijke intellectuele eigendom;

 • Tekeningen, specificaties, iconen, documentatie, componenten, broncode, afbeeldingen, audiovisuele componenten en objecten, schematische voorstellingen, protocols, processen, en andere visuele weergaves, al dan niet in zijn geheel;

 • Vertrouwelijke informatie van Derden, verschaft door of begrepen in de informatie gegeven door een Partij;

 • Alle aantekeningen, notities of voorbereidingen, gemaakt door een Partij dat geheel of gedeeltelijk een weergave vormt van hetgeen hier voorafgaat.

Vertrouwelijke informatie omvat niet de informatie die, op het ogenblik van openbaring:

 • Algemeen beschikbaar is of wordt en bekend is bij het publiek en dit niet te wijten is aan een inbreuk op deze Overeenkomst;

 • Een Partij ontvangt van een derde partij op niet-vertrouwelijke basis, tenzij deze derde partij niet gerechtigd was om de betreffende informatie openbaar te maken;

 • Reeds gekend was bij de ontvangende Partij.

 


Artikel 2  Abonnement – Voorwerp

2.1.
De Abonnementverstrekker verleent het gebruik van DIPLA aan de Abonnementnemer, die aanvaardt, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkt recht voor het gebruik  van DIPLA voor eigen doeleinden voor de duur als bepaald in artikel 6, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Na ontvangst van de betaling van de vergoeding verschuldigd door de Abonnementnemer overeenkomst artikel 8, verleent de Abonnementverstrekker aan de Abonnementnemer een unieke toegangscode die de Abonnementnemer de hieronder beschreven rechten verleent met betrekking tot DIPLA.

2.2.
De Abonnementnemer bevestigt deze Overeenkomst te hebben gelezen  voorafgaand aan het gebruik van DIPLA en volledige informatie te hebben bekomen met betrekking tot het voorwerp van het Abonnement.


Artikel 3  Verplichtingen van de Abonnementnemer

3.1.
De Abonnementnemer verbindt er zich toe het Abonnement te zullen gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst en gedurende de termijn bepaald in artikel 6.

Alle risico’s van welke aard dan ook, die verband houden met het Abonnement zijn uitsluitend voor rekening van de Abonnementnemer.

De Abonnementnemer bevestigt het Abonnement en de Intellectuele Eigendomsrechten die hierop van toepassing zijn niet te zullen gebruiken in strijd met deze Overeenkomst.

3.2.
De Abonnementnemer bevestigt zich te houden aan het toegestaan gebruik van DIPLA, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in deze Overeenkomst. De Abonnementverstrekker behoudt zich het recht voor om toegang tot DIPLA te ontzeggen, mits kennisgeving aan de Abonnementnemer, indien de Abonnementverstrekker van oordeel is dat het gebruik een inbreuk kan uitmaken op een bepaling uit deze Overeenkomst, ongeacht of de Abonnementnemer deze persoon heeft aangeduid als Geautoriseerd Gebruiker.

3.3.
De Abonnementnemer is verplicht DIPLA zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies zoals die hem door de Abonnementverstrekker worden verstrekt.

3.4.
De Abonnementnemer zal in geen geval:

 • DIPLA wijzigen, veranderen, er iets aan toevoegen, verbeteren of een afgeleide hiervan ontwerpen;

 • DIPLA ontmantelen, decompileren, decoderen, of trachten de broncode te achterhalen.

 • De DIPLA Interface gebruiken met miskenning van de Open-Source Componenten.

 • De beveiligingsinstellingen die vervat zitten in DIPLA verwijderen of onbruikbaar maken, zelfs niet tijdelijk.

 • De handelsmerken, copyrights en andere aantekeningen van Intellectuele Eigendomsrechten van de Abonnementnemer verwijderen of onzichtbaar maken.

 • DIPLA kopiëren, zelfs niet gedeeltelijk.

 • DIPLA verhuren, uitlenen, verkopen, in subabonnement geven, toewijzen, verdelen, overdragen, of anderszins deze beschikbaar stellen  - al dan niet op afstand - voor Derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Abonnementverstrekker.

 • DIPLA gebruiken in strijd met de vigerende wetgeving, regelgeving of plaatselijke gebruiken.

 • DIPLA analyseren om een gelijkaardig systeem te ontwikkelen waardoor dezelfde diensten ter beschikking kunnen worden gesteld.

 • DIPLA geheel of gedeeltelijk integreren in, of samenvoegen met gegevensbestanden eigen aan de Abonnementnemer of van Derden, behoudens voor zover de Abonnementnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de Abonnementverstrekker.


De Abonnementnemer zal er bovendien voor zorgen dat zijn Vertegenwoordigers of Derden bovenstaande in acht nemen.

3.5.
De Abonnementnemer zal zelf instaan voor eventuele aanpassingen aan zijn IT infrastructuur die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot DIPLA. De hieraan verbonden kosten zijn uitsluitend voor rekening van de Abonnementnemer.

De Abonnementverstrekker geeft geen garantie dat DIPLA compatibel en integreerbaar is met de IT infrastructuur of de werkomgeving in het algemeen van de Abonnementnemer.

3.6.
De Abonnementnemer zal de Abonnementverstrekker vrijwaren voor elk verlies of elke schade geleden door Derden en die het gevolg is van het gebruik van DIPLA, in zoverre dit gebruik niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst.

Daarenboven zal de Abonnementnemer de Abonnementverstrekker vergoeden voor elke schade of elk verlies dat hij heeft geleden ingevolge een aansprakelijkheidseis, betaling van enige schadevergoeding, of kosten van welke aard dan ook die door de Abonnementverstrekker werden gedragen, naar aanleiding van deze Overeenkomst en die te wijten zijn aan een tekortkoming van de Abonnementnemer.


Artikel 4  Verplichtingen van de Abonnementverstrekker

4.1.
De Abonnementverstrekker verbindt zich ertoe de Toegangscode tot DIPLA ter beschikking te stellen aan de Abonnementnemer of rechtstreeks aan de Geautoriseerde Gebruiker na betaling van de vergoeding zoals bepaald in artikel 8.1. van de Overeenkomst.

4.2.
De Abonnementverstrekker stelt de Abonnementnemer in kennis van elke nieuwe ontwikkeling, verbetering of gewijzigde informatie die relevant is voor de Abonnementnemer, opdat deze het Abonnement optimaal kan gebruiken.

4.3.
De Abonnementverstrekker streeft naar een uptime van 95% van DIPLA en verbindt zich er toe het noodzakelijke onderhoud zoveel als mogelijk buiten de normale kantooruren te verrichten. Op de Abonnementverstrekker rust een inspanningsverbintenis. De uptime wordt berekend op basis van de tijd gerekend buiten:

 • Geplande werken aan de servers (onderhoudstijden)

 • Slechte scripting van de rapporten of queries waardoor er foutmeldingen worden weergegeven

 • Onmacht door DDOS aanvallen/storingen of problemen bij onze leveranciers


4.4.
De Abonnementverstrekker verbindt zich ertoe alle documenten, ontwerpen, studies, en andere informatie die verband houden met DIPLA, ter beschikking te stellen van de Abonnementnemer. De Abonnementnemer heeft niet het recht deze te kopiëren, of op te slaan onder welke vorm dan ook. De Abonnementnemer aanvaardt dat de aan hem ter beschikking gestelde documenten, ontwerpen, studies en andere informatie, de exclusieve eigendom blijven van de Abonnementverstrekker en de Abonnementnemer verbindt zich ertoe deze aan de Abonnementverstrekker terug te bezorgen bij de beëindiging van onderhavige Overeenkomst.


Artikel 5  Geen koop-verkoop

Onderhavige Overeenkomst is geen koop-verkoop overeenkomst, noch een overdracht van DIPLA en de hieraan verbonden Knowhow en Intellectuele Eigendomsrechten van de Abonnementverstrekker aan de Abonnementnemer.

De Abonnementnemer erkent en aanvaardt dat hij geen eigendomsrechten verwerft met betrekking DIPLA en dat de Abonnementverstrekker alle rechten, elke titel en elk aandeel behoudt met betrekking tot DIPLA en alle hiermee verband houdende Intellectuele Eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in deze Overeenkomst.

De Abonnementnemer zal de Abonnementverstrekker onmiddellijk in kennis stellen van een mogelijke inbreuk op diens Intellectuele Eigendomsrechten door Derden en zal zijn volledige medewerking verlenen aan de Abonnementverstrekker bij alle juridische stappen die de Abonnementverstrekker zou ondernemen tegen deze derde om zijn Intellectuele Eigendomsrechten af te dwingen.


Artikel 6  Duur en vernieuwing

Het Abonnement zoals beschreven in artikel 2 van deze Overeenkomst, wordt verleend tot 31 december van het lopende kalenderjaar, ongeacht het tijdstip waarop het Abonnement is aangegaan en vangt aan vanaf het eerste gebruik van DIPLA. (hierna de “Startdatum”).

Het Abonnement wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend verlengd met 1 jaar in januari van het lopende jaar.

Artikel 7  Onderhoud en Technische bijstand

7.1.
Gedurende de looptijd van onderhavige Overeenkomst zal de Abonnementverstrekker, de Abonnementnemer kosteloos voorzien van Onderhoud Updates aan DIPLA (met inbegrip van updates in de documentatie, indien relevant).

Alle Onderhoud Updates, worden geacht onder de toepassing van onderhavige Overeenkomst te vallen.

De Abonnementverstrekker zal de Onderhoud Updates zo snel als mogelijk ter beschikking stellen aan de Abonnementnemer.

De Abonnementnemer erkent en aanvaardt dat deze Onderhoud Updates functionaliteiten aan DIPLA kunnen toevoegen, wijzigen of verwijderen.

7.2.
De Abonnementverstrekker stelt verder bekwaam en geschoold personeel ter beschikking die de Abonnementnemer individueel kunnen bijstaan met het oog op ondersteuning op locatie of via internetverbinding voor onder meer het importeren en exporteren van databestanden en andere toepassingen met betrekking tot DIPLA, indien de Abonnementnemer hierom zou verzoeken. De kosten voor dergelijke Technische Bijstand worden gedragen door de Abonnementnemer en zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst tussen Partijen.


Artikel 8  Vergoedingen en taksen

8.1.
De Abonnementnemer zal aan de Abonnementverstrekker een vergoeding betalen gelijk aan het bedrag vermeld in een afzonderlijke Bestelbon, dewelke jaarlijks zal geïndexeerd worden, voor de toegang tot de DIPLA Databank en het gebruik van de DIPLA Interface.

De Abonnementsprijs wordt jaarlijks geïndexeerd volgens deze formule:
P = Po (S/So )
waarbij
P = nieuw bedrag van de vergoeding;
Po = basisbedrag van de vergoeding;
So = index van de consumptieprijzen van kracht op  1 januari van het startjaar van de
abonnement;
S = index van de consumptieprijzen, van kracht op het ogenblik van de aanrekening van de
betreffende diensten.
Een herziening kan doorgevoerd worden jaarlijks op vervaldag van de overeenkomst.
Referentie consumptieprijzen

Het Abonnement van DIPLA wordt jaarlijks gefactureerd in het begin van elk kalenderjaar, doorgaans in januari van het betreffende jaar.

Elk reeds gefactureerd Abonnement wordt beschouwd als te betalen en elke reeds betaald Abonnement worden nooit terugbetaald.

Partijen beloven elkaar wederzijds bijstand te verlenen opdat elkeen kan voldoen aan zijn belastings-, taksen – en andere verplichtingen en formaliteiten.

8.2.
Partijen erkennen uitdrukkelijk dat eventuele training of bijkomende professionele diensten die de Abonnementverstrekker aan de Abonnementnemer verleend, niet inbegrepen zijn in de vergoeding als bepaald in artikel 8.1. van deze Overeenkomst en het voorwerp zullen uitmaken van een aparte overeenkomst.

Artikel 9  Betaling

9.1.
Alle betalingen worden uitgevoerd in EURO.
9.2.
De in artikel 8.1. bepaalde vergoeding is door de Abonnementnemer bij vooruitbetaling verschuldigd.

9.3.
Indien van toepassing zal de Abonnementnemer binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, zijn opmerkingen aan de Abonnementverstrekker overmaken. Facturen die niet binnen deze termijn zijn geprotesteerd, worden geacht door de Abonnementnemer te zijn aanvaard.

Voor alle niet-betwiste facturen die niet zijn betaald op de vervaldag zal een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn met een minimum van € 50,00 exclusief BTW per niet-betwiste factuur

9.4.
De Abonnementverstrekker zal de toegangscode slechts verlenen na volledige en tijdige betaling van de in artikel 8.1. bepaalde vergoeding.

Daarbovenop zal de Abonnementverstrekker gerechtigd zijn de toegang tot DIPLA op te schorten indien de Abonnementnemer in gebreke blijft de vergoeding als bepaald in artikel 8 te betalen binnen de acht dagen, na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door de Abonnementverstrekker.


Artikel 10  Beveiligingsmaatregelen

DIPLA kan technische specificaties bevatten die werden ontwikkeld om niet-geautoriseerd of illegaal gebruik door de Abonnementnemer te voorkomen.

De Abonnementnemer aanvaardt dat de Abonnementverstrekker deze specificaties gebruikt om na te gaan of de Abonnementnemer zich houdt aan de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in onderhavige Overeenkomst en desgevallend zijn Intellectuele Eigendomsrechten af te dwingen.

De Abonnementnemer erkent en aanvaardt dat de Abonnementverstrekker en zijn Vertegenwoordigers technische – en gebruiksinformatie mogen verzamelen, onderhouden en gebruiken, met inbegrip van informatie over de computers, het systeem en de software van de Abonnementnemer onder meer om Onderhoud Updates te realiseren.

Deze informatie zal te allen tijde als Vertrouwelijke Informatie worden behandeld.


Artikel 11 Nieuwe Modules

De Abonnementnemer erkent en aanvaardt geen recht te hebben op een Nieuwe Module van de DIPLA Databank die de Abonnementverstrekker gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zou uitgeven. De Abonnementnemer kan de Nieuwe Module van de DIPLA Databank in Abonnement verkrijgen, tegen betaling van de hiervoor op dat moment geldende vergoedingen. Het Abonnement van de Nieuwe Module zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke Abonnement-Overeenkomst, in zoverre de Abonnementnemer de voorwaarden als bepaald in deze Overeenkomst nakomt.


Artikel 12  Vertrouwelijkheid en Databescherming en GDPR

12.1.
Elke Partij erkent en aanvaardt dat hij kennis kan nemen van Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij. De Partij die kennis neemt van Vertrouwelijke Informatie zal:

 • De vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie beschermen en bewaren met dezelfde mate van zorg als de ontvangende Partij zijn eigen Vertrouwelijke Informatie zou beschermen, maar in geen geval met minder zorg dan commercieel aanvaardbaar;

 • De Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, of er toegang toe te verlenen, voor doeleinden, andere dan het vervullen van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst of ten nadele van de andere Partij;

 • Dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet te onthullen aan een Derde, tenzij deze Derde kennis heeft van het vertrouwelijk karakter van deze informatie en deze op zijn beurt onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht.

 • Verantwoordelijk zijn voor elke inbreuk op deze bepaling, begaan door zijn Vertegenwoordigers.


12.2.
Gegevens mogen door de Abonnementverstrekker alleen worden verwerkt voor de doeleinden die in deze overeenkomst omschreven worden. De Abonnementnemer machtigt de Abonnementverstrekker deze gegevens mee te delen aan alle personen, instellingen en instanties die rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht en gemachtigd zijn om die gegevens te ontvangen.  

De ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie onthullen, indien de vigerende wetgeving, toepasselijke regelgeving zulks voorschrijft of indien een geldig rechterlijk bevel daartoe wordt gegeven, op voorwaarde dat de ontvangende Partij al het redelijke in het werk stelt om de andere Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen opdat deze op zijn risico en kosten een beschermingsmaatregel kan vragen of een andere oplossing kan zoeken. De ontvangende Partij zal in dat geval aan de andere Partij alle redelijke bijstand verlenen opdat het vertrouwelijk karakter van de informatie kan blijven behouden.

12.3.
De persoonlijke identificatiegegevens, met inbegrip van de Toegangscode die de Geautoriseerd Gebruiker toelaten zich te identificeren om toegang te krijgen tot DIPLA zijn persoonlijk en vertrouwelijk.

De Abonnementnemer en de Geautoriseerde Gebruiker zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de bescherming van de persoonlijke identificatiegegevens, met inbegrip van de Toegangscode, die op hen betrekking hebben.

De Abonnementnemer en/of de Geautoriseerde Gebruiker zal de Abonnementverstrekker onmiddellijk in kennis stellen van verlies, diefstal of misbruik van de persoonlijke identificatiegegevens, met inbegrip van de toegangscode, die betrekking hebben DIPLA.

12.4. GDPR
De Abonnementnemer is de verwerkingsverantwoordelijke die over persoonsgegevens beschikt, waarvan hij bepaalde aspecten van de verwerking ervan wil toevertrouwen aan de Abonnementverstrekker of  volgens GDPR termen de verwerker.

Deze overeenkomst heeft mede als doel de uitvoering en de organisatie van die verwerking door de Abonnementverstrekker te regelen. Alle data, door de Abonnementverstrekker verzameld en bewaard, binnen de uitoefening van zijn activiteiten onder deze Overeenkomst, zal verwerkt worden in overeenstemming met

 

 • wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hierna privacywet genoemd.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 24/05/2016 en effectief van toepassing vanaf 25/05/2018.


De Abonnementverstrekker handelt uitsluitend in opdracht van de Abonnementnemer en zal persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Deze gegevens zullen enkel worden verwerkt met het oog op de uitvoering, het management en de nabehandeling van de activiteiten van de Abonnementverstrekker binnen het kader waarin de gegevens werden verzameld.

De Abonnementnemer heeft het recht op inzage in zijn persoonlijke gegevens en heeft het recht om fouten, onnauwkeurigheden of vergissingen recht te zetten.

Indien de Abonnementnemer vragen heeft omtrent de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, zal hij zich richten tot de Abonnementverstrekker via info@profisi.eu.

De Abonnementverstrekker houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve de Abonnementnemer verricht. De AVG somt de elementen op die in het register moeten worden opgenomen, meer bepaald terug te vinden onder ‘artikel 30 - Register van de verwerkingsactiviteiten’ van de AVG.
Op eenvoudig redelijk verzoek van de Abonnementnemer is de Abonnementverstrekker ertoe gehouden dit register voor te leggen.  De verwerker engageert zich om het register operationeel te hebben tegen uiterlijk 24 mei 2018.12.5.    Toegang tot de gegevens
De Abonnementverstrekker garandeert dat de personen die in zijn naam en voor zijn rekening werken uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taak of opdracht in het kader van deze overeenkomst uit te voeren. Dit geldt voor personeel, ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.
De Abonnementverstrekker voorkomt door middel van functiescheiding dat een combinatie van toegangsrechten kan leiden tot ongeautoriseerde handelingen en/of toegang tot gegevens.
De Abonnementverstrekker neemt maatregelen met betrekking tot de preventie en opsporing van fraude en elk ander oneigenlijk gebruik van of toegang tot systemen en netwerken.   
Het netwerk en de informatiesystemen worden actief gemonitord en beheerd door de Abonnementverstrekker. Er is tevens een procedure beschikbaar om eventuele datalekken af te handelen. Onderdeel hiervan is het informeren van de verwerkingsverantwoordelijke.
De Abonnementverstrekker verstrekt op schriftelijk verzoek van de Abonnementnemer de nodige informatie over de mechanismen voor fysieke en/of elektronische toegang tot de systemen en gegevens van de Abonnementnemer.  Deze mechanismen moeten een aantoonbaar veilige manier voorzien om toegang tot de gegevens te verschaffen.
De Abonnementverstrekker voorziet op schriftelijk verzoek van de Abonnementnemer een geactualiseerde lijst van het personeel, ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en de machtigingen die zij hebben met betrekking tot de verwerkte gegevens.


12.6.    Onderaanneming
Voor de praktische uitvoering van de opdracht kan de Abonnementverstrekker onderaannemingscontracten afsluiten met derden.
De Abonnementnemer stemt hierbij over het algemeen in met het subverwerken van persoonsgegevens door subverwerkers om de doeleinden te bereiken. Indien de Abonnementverstrekker de verwerking van persoonsgegevens namens de Abonnementnemer (gedeeltelijk) uitbesteedt, dan doet de Abonnementverstrekker dit steeds door middel van een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker die dezelfde of minstens evenwaardige gegevensbeschermingsverplichtingen oplegt aan de subverwerker als de verplichtingen die onder deze overeenkomst zijn opgelegd aan de Abonnement verstrekker. Indien de subverwerker er niet in slaagt om zijn gegevensbeschermingsverplichting te vervullen krachtens een dergelijke schriftelijke overeenkomst, zal de Abonnementverstrekker volledig aansprakelijk blijven ten opzichte van de Abonnementnemer voor de naleving van deze verplichtingen.
De Abonnementverstrekker houdt een actuele lijst bij van de actieve onderaannemingscontracten met subverwerkers en kan deze binnen redelijke termijn op schriftelijk verzoek (incl. via e-mail) bezorgen aan de Abonnementnemer.


Het feit dat de Abonnementverstrekker zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk toevertrouwt aan derden ontheft hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de Abonnementnemer. Deze laatste erkent geen enkele contractuele relatie met deze derden.


Alle verplichtingen die de Abonnementverstrekker worden opgelegd worden tevens opgelegd aan elk van zijn werknemers of onderaannemers voor de diensten die hen betreffen. De Abonnementverstrekker zal in het bijzonder zijn werknemers of onderaannemers de geheimhoudingsverplichting die op hem rust opleggen. Hij zal het bewijs van hun naleving hiervan ter beschikking houden van de Abonnementnemer.
12.7.    Duplicatie en bewaring van gegevens
De Abonnementverstrekker mag van de ter beschikking gestelde gegevens geen kopie maken, behalve met het oog op een back-up, een testomgeving, of tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht zoals omschreven in deze overeenkomst.
De Abonnementverstrekker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de diensten waarvoor ze ter beschikking worden gesteld en dit voor een termijn van maximaal 6 maanden na het stopzetten van de overeenkomst. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de Abonnementverstrekker ze onherstelbaar uitwissen dan wel terugbezorgen aan de Abonnementnemer, dit conform de gemaakte afspraken in de SLA.  Bij het ontbreken van een SLA wordt de termijn bepaald in onderling overleg.
Voor wat betreft het terugbezorgen van data na de stopzetting van de overeenkomst, wordt verduidelijkt dat het ter beschikking stellen van ruwe data (bv. SQL, shape)  kosteloos is.  Het overdragen van bewerkte data is betalend in lijn met te maken of gemaakte afspraken.
De Abonnementverstrekker zal op verzoek van de Abonnementnemer onmiddellijk alle kopieën van de verwerkte persoonsgegevens en afgeleiden, afkomstig van de Abonnementnemer of verwerkt in opdracht van de Abonnementnemer, ter beschikking stellen en/of onherstelbaar vernietigen.

De Abonnementverstrekker zal de gegevens nooit opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte of doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.
Op eventuele duplicaten van gegevens en hun afgeleiden zijn dezelfde beperkingen en verplichtingen van toepassing als op de originele gegevens.


12.8.    Incidenten melden
De Abonnementverstrekker verbindt zich er toe alle onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. De Abonnementverstrekker meldt dit onmiddellijk aan de Abonnementnemer, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal de Abonnementverstrekker alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.
De Abonnementverstrekker zal in deze melding minstens het volgende aangeven:
•    aard van het incident
•    tijdstip van vaststelling
•    geïmpacteerde gegevens
•    direct genomen maatregelen om bijkomende schade te beperken
•    tijdstip van afsluiting van het incident
•    structureel genomen maatregelen ter voorkoming in de toekomst
De Abonnementnemer zal datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen, melden bij de betreffende toezichthouder binnen de wettelijke voorziene tijdsspanne.12.9.
Partijen zijn verplicht het vertrouwelijk karakter van de Vertrouwelijke Informatie waarvan zij in het kader van deze Overeenkomst kennis kunnen nemen te beschermen en te behouden zowel tijdens de looptijd als na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Artikel 13 Beëindiging

13.1 Deze Overeenkomst en is op elk moment opzegbaar door een e-mail te versturen naar info@profisi.eu met de melding dat de Abonnementnemer het abonnement wenst op te zeggen.

13.2.
Deze Overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd, met onmiddellijke ingang en na schriftelijke kennisgeving hiervan aan de andere Partij:

 • Door de Abonnementverstrekker, indien de Abonnementnemer in gebreke blijft de vergoedingen als bepaald in artikel 8 te betalen, zelfs na hiertoe te zijn aangemaand door de Abonnementverstrekker.

 • Door de Abonnementverstrekker, indien de Abonnementnemer ook na ingebrekestelling niet voldoet aan één of meer van zijn contractuele verplichtingen uit deze Overeenkomst.

 • Door de Abonnementnemer, indien de Abonnementverstrekker zijn garantieverplichtingen als bepaald in artikel 14.2. en 14.6. niet nakomt, zelfs niet na hiertoe te zijn aangemaand door de Abonnementnemer.

 • Door een Partij, indien er sprake is van faillissement van de andere Partij, of elke analoge toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen.

 • Door Partijen, indien er sprake is van een geval van overmacht, waardoor een Partij in de blijvende onmogelijkheid is om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, of indien deze onmogelijkheid gedurende meer dan zes maanden aanhoudt, zoals bepaald in artikel 21.1. van deze Overeenkomst.


13.3.
Beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal de Abonnementnemer niet ontslaan van zijn verplichtingen ten aanzien van de Abonnementverstrekker, met inbegrip van de betalingsverplichting voor vergoedingen die reeds verschuldigd zijn.

Ingevolge de beëindiging van de Overeenkomst, zal de Abonnementnemer onmiddellijk het gebruik van DIPLA stopzetten;


Artikel 14  Verklaringen en garanties

14.1.
Elke Partij verklaart aan de andere Partij dat:

 • Hij naar behoren is georganiseerd en geldig werd opgericht en bestaat naar Belgisch recht;

 • Hij bekwaam is om zaken te doen;

 • Hij beschikt over de hoedanigheid en bekwaamheid om te onderhandelen en deze Overeenkomst te ondertekenen.


14.2.
De Abonnementverstrekker garandeert de Abonnementnemer voor een periode van 30 dagen vanaf de Startdatum (hierna de “Garantieperiode”) dat:

 • DIPLA beantwoordt aan de specificaties zoals uiteengezet in de bijhorende documentatie, indien het wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals beschreven in de documentatie en in overeenstemming met deze Overeenkomst; en

 • Een Onderhoud Update geen wezenlijk nadelig effect op de functionaliteiten van de DIPLA zal veroorzaken;

 • De aan de Abonnementnemer overgemaakte documentatie alle redelijk noodzakelijke gegevens zal bevatten om toegang te krijgen tot DIPLA en het te gebruiken zoals het is bedoeld.


14.3.
De Abonnementnemer zal zich enkel op de in artikel 14.2. bepaalde Garantieperiode kunnen beroepen indien:

 • de Abonnementnemer de Abonnementverstrekker schriftelijk in kennis stelt van een vermeend gebrek vóór het verstrijken van de Garantieperiode;

 • de Abonnementnemer vanaf deze kennisgeving zelf in regel is met de bepalingen van deze Overeenkomst (met inbegrip van betaling van alle vergoedingen verschuldigd aan de Abonnementverstrekker)


14.4.
De garantie als gesteld in artikel 14.2. zal evenwel geen toepassing vinden voor problemen die verband houden met:

 • veranderingen, beschadigingen aangebracht aan DIPLA door de Abonnementnemer of zijn Vertegenwoordigers, of die verband houden met software of hardware die werken met of worden bediend door middel van DIPLA, en die niet nader omschreven zijn in de documentatie

 • onachtzaamheid, misbruik, fout of onoordeelkundig gebruik, van DIPLA, met inbegrip van het gebruik van DIPLA dat niet in overeenstemming is met de documentatie.

 • de werking van, of de toegang tot de systemen of netwerken van de Abonnementnemer.

 • elke Open-Source Component, beta software, of software die de Abonnementverstrekker beschikbaar stelt voor test- of demonstratiedoeleinden, tijdelijke software modules, of software waarvoor de Abonnementverstrekker geen vergoeding ontvangt.

 • het verloren gaan van gegevens van de Abonnementnemer;

 • het gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin DIPLA wordt geraadpleegd;

 • gebrekkige werking van netspanning, telecommunicatie of netwerkvoorzieningen.

 • inbreuk door de Abonnementnemer op diens materiële verplichtingen onder deze Overeenkomst.

 • elke andere omstandigheid of oorzaak die buiten de redelijke controle van de Abonnementverstrekker valt.


14.5.
In de toepassing van artikel 14.2. van deze Overeenkomst kan de Abonnementverstrekker, op zijn kosten en zijn risico, een van de volgende stappen ondernemen om een oplossing te bieden aan het probleem:

 • Onvolledige of onjuiste documentatie aanvullen, bijwerken, aanpassen of vervangen;

 • DIPLA herstellen;

 • DIPLA vervangen door een equivalente product;


14.6.
Indien de Abonnementverstrekker zijn verplichtingen als bepaald in artikel 15.5. van deze Overeenkomst niet nakomt binnen een redelijke periode, na hiertoe, bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand door de Abonnementnemer, heeft de Abonnementnemer het recht om de Overeenkomst te beëindigen, zoals voorzien in artikel 14.1. van deze Overeenkomst.

De Abonnementnemer erkent en aanvaardt dat hij geen recht heeft op enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook, ingevolge de beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 14.4.

14.7.
Met uitzondering van de garanties als bepaald in artikel 14.2., wordt DIPLA ter beschikking gesteld ‘as is’. De Abonnementverstrekker wijst uitdrukkelijk alle andere garanties, van welke aard dan ook, met betrekking DIPLA af, met inbegrip van alle Open-Source Componenten, documentatie, media en andere diensten en materialen die werden verstrekt aan de Abonnementnemer. De Abonnementverstrekker geeft geen garantie over de kwaliteit, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden, of inbreuken als gevolg van een bepaald gebruik van DIPLA.

Zo geeft de Abonnementverstrekker geeft geen enkele garantie met betrekking tot – onder meer, doch niet beperkt tot – het gegeven of DIPLA beantwoorden aan de behoeften van de Abonnementnemer, de vooropgestelde resultaten bereiken, compatibel zijn of werken met andere software, toepassingen, systemen of services van de Abonnementnemer, werken zonder onderbreking, foutloos zijn, tegemoetkomt aan welbepaalde eisen inzake betrouwbaarheid.


Artikel 15  Aansprakelijkheid  

15.1.
De Abonnementverstrekker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Abonnementnemer lijdt en die rechtstreeks of uitsluitend het gevolg is van een aan de Abonnementverstrekker toe te schrijven tekortkoming.

15.2.
De Abonnementverstrekker zal slechts gehouden zijn tot betaling van maximum het bedrag gelijk aan de vergoeding voor één maand (excl. BTW) zoals bepaald in artikel 8.1. van deze Overeenkomst.

In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan € 1.000.

15.3.
In geen geval zal de Abonnementverstrekker, of een van zijn Vertegenwoordigers, verantwoordelijk kunnen zijn voor enige gevolgschade, ten aanzien van de Abonnementnemer of Derden, noch kan hij gehouden zijn tot betaling van een indirecte schadevergoeding, van welke aard dan ook, met in begrip van elke schade als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering, gebruiksverlies, data verlies, winstverlies, inkomensverlies, ongeacht of deze schade voorzienbaar was en of de Abonnementverstrekker over de mogelijkheid dat schade zich kon voorzien werd ingelicht.


Artikel 16  Schadeloosstelling

16.1.
De Abonnementverstrekker zal de Abonnementnemer en zijn Vertegenwoordigers schadeloos stellen, tegen elke vordering die tegen hem wordt uitgebracht en alle kosten waartoe de Abonnementnemer zou zijn veroordeeld bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak, tenzij:

 • Er sprake is van een gecombineerd gebruik van DIPLA met andere hardware, software of systemen, niet opgenomen of toegestaan door de Abonnementverstrekker, wanneer de combinatie de reden is voor de inbreuk;

 • De Abonnementnemer aanpassingen aan DIPLA heeft aangebracht, die niet werden goedgekeurd door de Abonnementverstrekker

 • De vordering verband houdt met het gebruik van de Open Source Componenten in DIPLA;

 • De Abonnementnemer te kort is geschoten in zijn materiële verplichtingen onder deze Overeenkomst;

 • Er sprake is van gebeurtenissen die buiten de controle van de Abonnementverstrekker liggen (met inbegrip van hardware- of software bugs van derde partijen, andere defecten of storingen).


16.2.
Indien de Abonnementverstrekker van oordeel is dat de kans bestaat dat DIPLA het voorwerp zou kunnen worden van een mogelijke vordering, dan zal Abonnementverstrekker, naar eigen goeddunken, één van de volgende stappen ondernemen om eventuele verliezen te voorkomen of te beperken:

 • De Abonnementverstrekker zal de Abonnementnemer schriftelijk verzoeken het gebruik van de DIPLA te staken. De Abonnementverstrekker zal onmiddellijk gevolg geven aan dit verzoek en de Abonnementverstrekker zijn volledige medewerking verlenen.

 • De Abonnementverstrekker zal een gebruiksrecht bekomen ten behoeve van de Abonnementnemer, opdat deze DIPLA verder kan gebruiken;

 • De Abonnementverstrekker zal aan de vermeende inbreuk verhelpen door DIPLA aan te passen of te vervangen door gelijkaardige software, waarop geen inbreuken rusten;


16.3.
De Abonnementnemer verbindt zich ertoe de Abonnementverstrekker in kennis te stellen van zodra deze kennis zou nemen van een mogelijke aansprakelijkheidsvordering zoals bedoeld in artikel 16 van deze Overeenkomst. De Abonnementnemer zal de Abonnementverstrekker zijn volledige medewerking verlenen.

De Abonnementnemer heeft het recht om op zijn kosten een raadsman aan te stellen, die hem zal vertegenwoordigen. De Abonnementnemer zal onder geen enkel beding tot een minnelijke regeling komen, zonder eerst de Abonnementverstrekker daarover te hebben ingelicht.


Artikel 17  Overdracht van rechten en plichten

De Abonnementverstrekker is niet gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij, zonder voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving vanwege de Abonnementverstrekker.


Artikel 18  Sub-Abonnement

De Abonnementnemer is niet gerechtigd om het Abonnement in sub-Abonnement te geven.


Artikel 19  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

19.1.
Op deze Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

19.2.
Alle geschillen of eventuele vorderingen met betrekking tot deze Overeenkomst of de schending daarvan, zullen het voorwerp zijn van minnelijke regeling tussen Partijen.

Indien Partijen niet tot een oplossing komen van het geschil binnen 60 dagen, zal het geschil worden voorgelegd aan een arbitragecommissie bestaande uit drie arbiters, die zullen oordelen volgens de CEPANI regels. De arbitrage zal plaatsvinden in Brussel. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Elke uitspraak, gedaan door de arbitragecommissie is definitief en bindt de Partijen, die aan deze uitspraak gevolg zullen geven.


Artikel 20  Kennisgeving

Elke kennisgeving, aanvraag, toestemming, vordering, verzoek, of andersoortige communicatie onder deze Overeenkomst zal schriftelijk gebeuren en wordt geacht te zijn afgeleverd:

 • Indien persoonlijk overhandigd, op de dag van overhandiging (als bewijs geldt de aftekening door de andere Partij)

 • Indien verzonden per koerier, op de dag van overhandiging (als bewijs geldt de aftekening door de andere Partij)

 • Indien verzonden per fax of e-mail, op de dag van verzending, tenzij de verzending is gebeurd na de kantooruren, dan geldt de eerste werkdag na de verzending ervan (bewijs van verzending)

 • Indien verzonden per aangetekende post, drie dagen na verzending (bewijs van verzending)


De Kennisgevingen worden verstuurd op de volgende adressen:

Voor de Abonnementverstrekker:
   Voortstraat 2
3560 Lummen
info@profisi.eu


Voor de Abonnementnemer:
   Het adres vermeld op de ondertekende Bestelbon


Artikel 21  Overige Bepalingen

21.1.  Overmacht
Met uitzondering van betalingsverplichting in hoofde van de Abonnementnemer, zijn Partijen jegens elkaar van hun verplichtingen onder deze Overeenkomst bevrijd indien het niet-nakomen het gevolg is van een oorzaak die buiten de controle ligt, met inbegrip van stakingen, werkonderbrekingen, oproer, gevechten, epidemieën, oorlog, terroristische aanvallen, embargo’s, natuurrampen, overstromingen, brand en alle gevallen die onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn voor de andere Partij en die met zich meebrengen dat een Partij haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet kan nakomen.

De Overeenkomst kan worden ontbonden indien een Partij in de blijvende onmogelijkheid verkeert om zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen, of indien de onmogelijkheid aanhoudt voor een periode van meer dan zes maanden.

Bij ontbinding van de Overeenkomst in geval van overmacht zijn de Partijen elkaar geen schadevergoedingen verschuldigd.

21.2.  Verhouding tussen de Partijen
Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als een agentschap, een partnership of andere vorm van samenwerking tussen Partijen.

Partijen zijn onafhankelijk van elkaar.

Geen enkele Partij is gemachtigd om de andere contractueel te binden op welke manier dan ook.

21.3.  Publiciteit
De Abonnementnemer erkent een referentie te zijn voor de Abonnementverstrekker met betrekking tot DIPLA en aanvaardt dat de Abonnementverstrekker publiciteit of ander marketing materiaal verspreid, waarin de Abonnementnemer is vernoemd.

21.4.  Volledige Overeenkomst
Deze Overeenkomst, de voorschriften, de Bijlagen en eventuele addenda waarnaar wordt verwezen, vormen de enige en volledige Overeenkomst van Partijen over het voorwerp waarop zij betrekking heeft. Dit bevat alles wat de Partijen hebben onderhandeld en zijn overeengekomen.

Deze Overeenkomst vervangt  en vernietigt alle vorige overeenkomsten, mededelingen, offertes, voorstellen, afspraken, en andersoortige communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot hetzelfde voorwerp.

Indien er tegenstrijdigheden zouden zijn tussen de bepalingen of de voorwaarden vervat in deze Overeenkomst en de bepalingen of de voorwaarden uit de Bijlagen, zullen de bepalingen of de voorwaarden zoals vervat in de Bijlagen primeren.

21.5. Verzaking
Wanneer een Partij zich niet of met vertraging beroept op een recht krachtens de Overeenkomst of op een tekortkoming van de andere Partij, kan dit in geen enkel geval worden beschouwd als, of de werking hebben van een definitieve verzaking van die Partij om zich later te beroepen op dit recht of deze tegemoetkoming. Tevens belet het gedeeltelijk uitoefenen van een recht niet dat men zich later beroept op een aanvullende uitoefening van dit recht of op de uitoefening van elk ander recht.

21.6. Deelbaarheid
Mochten een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig, onwettig of ontoepasbaar verklaard worden, dan beïnvloedt deze nietigheid, onwettigheid, of niet-toepasbaarheid niet de geldigheid van de andere bedingen. Elk van de Partijen zal trachten onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een rechtsgeldig beding ter vervanging van dat beding.

21.7. Taal van de Overeenkomst
De Nederlandse taal is de taal van de Overeenkomst en van alle wijzigingen, addenda en Bijlagen die er deel van uitmaken.

De Abonnementverstrekker behoudt zich het recht voor om aan de Onderaannemer technische documenten, handleidingen of bijkomende informatie met betrekking tot de DIPLA te verstrekken en/of te doen verstrekken die zijn opgesteld in het Engels.

bottom of page